• Informácie k zápisu žiakov

     Vážení rodičia,

     zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční dňa  26. 4. 2024

      v čase od 12,30 do 16,30 hod. v priestoroch školy.

     Každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2024 (vrátane) šiesty rok života na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

     Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (tzv. odklad školskej dochádzky).

     Na zápis sa dostaví zákonný zástupca  spolu s dieťaťom, k zápisu prinesie:

     - prihlášku -  vytlačenú a podpísanú oboma zákonnými zástupcami ( tlačivo bude k dispozícii v MŠ alebo si ho môžete stiahnuť v prílohe)

      - rodný list dieťaťa

     - občiansky preukaz rodiča

     - doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPP a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a    

        dorast

     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ( zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy  písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a  informovaný súhlas zákonného zástupcu). Ak zákonný zástupca uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, je povinný o tejto skutočnosti informovať aj riaditeľa základnej školy, do ktorej podal prihlášku na prijatie na základné vzdelávanie. Ak riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, zákonný zástupca predloží príslušnej základnej škole fotokópiu rozhodnutia riaditeľa materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

     Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, doloží k žiadosti prílohy:

     -          súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

     -          súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

     O prijatí rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2024.

     Prílohy k stiahnutiu a vytlačeniu:

      

     Prihláška na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2024/2025

     https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/5504