• Uvoľnenie žiaka z vyučovania

     • Vážení rodičia,
      v poslednej dobe dochádza k častému zamieňaniu žiadostí o uvoľnenie žiaka z vyučovania z dôvodu choroby a uvoľnenie žiaka z rodinných dôvodov.
       

      - Ak žiak chýba z dôvodu choroby, môže ho zákonný zástupca ospravedlniť na 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní, ale je potrebné oznámiť dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi cez Edupage, telefonicky, osobne, sms, ../ podľa dohovoru s tr. učiteľom/. Rodič môže požiadať triedneho učiteľa o zabezpečenie  učiva       a domácich úloh.

      - V prípade , že žiak vymešká z rodinných dôvodov 1 pracovný deň, rodič ho ospravedlní u triedneho učiteľa s oznámením dôvodu neprítomnosti cez Edupage, osobne, telefonicky.
       

      - Ak žiak vymešká z rodinných dôvodov 2 a viac po sebe nasledujúcich pracovných dní, musí zákonný zástupca najprv požiadať riaditeľa školy písomnou žiadosťou o uvoľnenie žiaka z vyučovania. Po schválení žiadosti riaditeľom školy / zástupcom školy/,požiada o uvoľnenie aj triedneho učiteľa / osobne, edupage, telefonicky/. Žiak je v tomto prípade povinný si zabezpečiť učivo a domáce úlohy, ktoré vyučujúci zadali ostatným žiakom počas jeho neprítomnosti.
      Písomnú žiadosť je potrebné podať aspoň 5 dní pred plánovanou        akciou.
       

      - Pri uvoľnení žiaka na športové podujatie organizované inou inštitúciou, je zákonný zástupca povinný zaslať / priniesť osobne/ písomnú žiadosť o uvoľnenie žiaka a priložiť pozvánku/ potvrdenie o jeho účasti na podujatí. Písomnú žiadosť je potrebné podať aspoň 5 dní pred plánovanou akciou.

     • Divadelné predstavenie Mravec Gregor

     • Pobyt v ŠKD si žiaci spríjemnili divadielkom s názvom Mravec Gregor, ktoré im zahralo divadlo Dúha. Žiaci videli krásny príbeh o hľadaní domova, láske, odvahe a priateľstve. O tom, že sa im divadielko páčilo svedčia úsmevy na tvárach žiakov.

     • Deň mlieka

     • „Deň mlieka“ - venovali druháci rôznym aktivitám týkajúcich sa dôležitosti mlieka v našej strave. Na matematike sme riešili slovné úlohy, na čítaní sme si vypracovali pracovný list na tému výrobkov z mlieka. Pozreli sme si video, kde sme videli, ako si môžeme aj doma vyrobiť maslo. Na záver sme si pripili pohárom vychladeného mliečka. Celý deň bol plný zábavy, učenia a spolupráce. Deti si užili každú chvíľu a boli radi, že sme mohli oslavovať “Deň mlieka“. Ďakujem Vám za podporu a teším sa na ďalšie podobné akcie!

     • Deň matiek

     • Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Tento rok sme si deň matiek pripomenuli v nedeľu 12.mája. Pri tejto príležitosti vystúpili aj žiaci našej školy s programom v MOS. Po príhovore pani starostky Ing. Evy Hanusovej sa predstavili s pripraveným folklórnym programom deti materskej školy. Po nich nasledovali recitačné, hudobné a tanečné čísla žiakov našej školy. Jednotlivé vystúpenia mali úspech, o čom svedčil mohutný potlesk divákov a úsmevy na tvárach mamičiek a babičiek.

      Ďakujeme šikovným a odvážnym deťom, obetavým a láskavým pani učiteľkám a hlavne všetkým, ktorí ste prišli. Veríme, že sa Vám toto podujatie páčilo a spríjemnilo Vám tento slávnostný deň.

     • Talentcentrum Trnava

     • Máš talent? Nevieš čo chceš študovať a čím chceš byť? Na tieto otázky si odpovedali žiaci 8. ročníka v trnavskom Talentcentre. Naši žiaci tu dostali možnosť otestovať svoje vedomosti a zručnosti a na základe dotazníkov zistiť, aké vlohy a danosti majú a v akej oblasti ich môžu rozvinúť a uplatniť. Veríme, že táto skúsenosť bola pre nich prínosom a držíme im palce pri výbere budúceho povolania.

     • Po stopách papiera

     • Deň plný zážitkov a poznania prežili žiaci 2. a 3. triedy 2. mája 2024. Vydali sme sa po stopách papiera do papierne v Prietrži, kde sme sa zoznámili s históriou výroby papiera, kníhtlače. Expozícia nám priblížila nielen pohľad do minulosti, ale aj súčasné spracovanie a využitie ručne vyrobeného papiera na rôzne dokumenty. Najviac radosti však žiakom priniesla samotná výroba papierového srdiečka z bavlnovníka. Možnosť vyrobiť si vlastný papier bol pre deti nezabudnuteľným zážitkom. Táto exkurzia sa mohla uskutočniť vďaka finančej podpore „Nadácie ZSE“. Vyučujúce, ktoré úspešne vypracovali projekt „Výnimočné školy“ Mgr. Bosá a Mgr. Svrčková, sprevádzali žiakov počas exkurzie.

     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Opäť sme sa rozhodli podporiť dobrú vec a zachrániť zopár stromov na našej planéte jarným zberom starého papiera. Najviac papiera priniesla Vanessa Kižnanská a bratia Slobodoví. V rámci vyhodnotenia tried deň riaditeľského voľna získali niektorí žiaci 7.ročníka. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a všetci žiaci, ktorí sa zberu zúčastnili, dostali sladkú odmenu. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

     • Obvodné kolo v malom futbale

     • 2.mája sa žiaci 5.- 6.ročníka zúčastnili obvodného kola v malom futbale. Po úvodnej remíze so Šoporňou sme so Sereďou  a Galantou nakoniec prehrali. Našim mladým futbalistom napriek prehre patrí pochvala za výborné výkony a snahu.

     • Aurélium - zážitkové centrum vedy

     • Zážitkové centrum vedy a techniky navštívili žiaci 6.-9.ročníka. Prostredníctvom neformálnych metód, hry, experimentu mali žiaci možnosť vyskúšať si a prísť na mechanizmus rôznych dejov a javov. Táto forma učenia sa prostredníctvom vlastných skúseností, zážitkov a zábavy sa žiakom veľmi páčila.

     • Pytagoriáda

     • Žiaci III. ročníka -  Patrik Marko, Peter Berec a Adriana Janušková a žiačka V. ročníka -  Natália Haršányová pod vedením p. učiteľky Svrčkovej a Vrábelovej, úspešne reprezentovali našu školu v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda 2023/2024. Blahoželáme!

     • Zápis žiakov do 1.ročníka

     • Dňa 26. apríla 2024 sme v našej škole privítali budúcich prváčikov. Na zápise do školy ukázali, akí sú šikovní. Za pomoci pani učiteliek zvládli zaujímavé a hravé úlohy, v ktorých si preverili svoje  schopnosti a zručnosti nadobudnuté v škôlke. Za úspešné splnenie úloh si odniesli malý darček.    Tešíme sa na september, na našich nových šikovných prvákov.